Butlletí legislatiu: 07/03/2017

2017-03-07 09:13

Butlletí legislatiu

En el cas que al BOPC o al DOUE apareguin preguntes parlamentàries d'interès per a Salut es buidaran en 

butlletins separats i es publicaran al llarg del matí

 

Disposicions d'avui: 07/03/2017

 

Descriptors Malalties transmissibles
Disposició Resolució 499/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció de les malalties de transmissió sexual entre els joves. Tram. 250-00702/11 Adopció Pàg. 11
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 350/11 07/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/200265.pdf
Descriptors Residus
Disposició Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 152 de 9.6.2016 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L059 07/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.059.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2017:059:TOC
Descriptors Salut mental
Disposició Resolució 493/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense. Tram. 250-00698/11 Adopció Pàg. 8
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 350/11 07/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/200265.pdf
Descriptors Veterinària
Disposició Reglamento de Ejecución (UE) 2017/384 de la Comisión, de 2 de marzo de 2017, que modifica los anexos I y II del Reglamento (UE) n.o 206/2010 por lo que respecta a los modelos de certificado veterinario BOV-X. OVI-X, OVI-Y y RUM y a las listas de terceros países, territorios o partes de terceros países o territorios desde los que está autorizada la introducción en la Unión de determinados ungulados y carne fresca ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L059 07/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.059.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2017:059:TOC

twitter facebook  slideshare


© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya


 

 

Retorna
Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat