Butlletí legislatiu: 08/03/2017

2017-03-08 09:50

Butlletí legislatiu

En el cas que al BOPC o al DOUE apareguin preguntes parlamentàries d'interès per a Salut es buidaran en 

butlletins separats i es publicaran al llarg del matí

 

Disposicions d'avui: 08/03/2017

 

Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició ORDRE TSF/33/2017, de 6 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s`han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general del dia 8 de març de 2017.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7324 08/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=779776&type=01&language=ca_ES
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ SLT/405/2017, de 20 de febrer, per la qual s`adjudica un lloc vacant de cap de servei en les institucions hospitalàries dependents de l`Institut Català de la Salut (convocatòria CJ- Girona Dr. Josep Trueta-01/16).
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7324 08/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=779683&type=01&language=ca_ES
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ SLT/404/2017, de 20 de febrer, per la qual s`adjudiquen llocs vacants de cap de servei i cap de secció en les institucions hospitalàries dependents de l`Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-HUGTiP-01/15).
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7324 08/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=779762&type=01&language=ca_ES
Descriptors Ciències de la Salut -- Ensenyament
Disposició Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Láser Medical Rent Sales & Research, SL para la realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 57 08/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2500.pdf
Descriptors Ciències de la Salut -- Ensenyament
Disposició Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa con el Instituto Privado de Formación Profesional Sanitaria `Claudio Galeno` de Alcobendas, para la realización de prácticas de formación en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 57 08/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2482.pdf
Descriptors Drogoaddicció
Disposició Real Decreto 129/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de control de precursores de drogas.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 57 08/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2461.pdf
Descriptors Espanya. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Disposició Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/5063/2016, promovido por Novartis Farmacéutica, SA, contra la Orden SSI/1305/2016, de 27 de julio.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 57 08/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2507.pdf
Descriptors Espanya. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Disposició Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/29/2017, promovido por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, contra la Orden SSI/2160/2015, de 14 de octubre.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 57 08/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2508.pdf
Descriptors Finances públiques
Disposició Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics 200-00020/11 Correcció d’errades de publicació (BOPC 322) Pàg. 7
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 351/11 07/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/200584.pdf
Descriptors Medicaments
Disposició 2017/C 72/02 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006] ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C72 08/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.072.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2017:072:TOC
Descriptors Protecció de dades
Disposició Orden SSI/194/2017, de 2 de marzo, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 57 08/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2506.pdf

twitter facebook  slideshare


© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya


 

 

Retorna
Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat