Butlletí legislatiu: 09/03/2017

2017-03-09 09:56

Butlletí legislatiu

En el cas que al BOPC o al DOUE apareguin preguntes parlamentàries d'interès per a Salut es buidaran en 

butlletins separats i es publicaran al llarg del matí

 

Disposicions d'avui: 09/03/2017

 

Descriptors Alimentació i nutrició
Disposició Control del compliment de la Resolució 329/XI, sobre l’atenció dels menors amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries 290-00304/11 Informe relatiu al compliment de la Resolució Pàg. 55
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 352/11 09/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201292.pdf
Descriptors Assistència mèdica
Disposició Resolució 504/XI del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment dins el servei d’atenció precoç dels tractaments de logopèdia per als afectats de quequesa 250-00749/11 Adopció Pàg. 8
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 352/11 09/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201292.pdf
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la Generalitat 250-00890/11 Presentació: GP PPC Pàg. 33
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 352/11 09/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201292.pdf
Descriptors Centres sanitaris -- Administració
Disposició Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció nocturna al CAP de Vallirana 250-00892/11 Presentació: GP C’s, GP SOC Pàg. 36
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 352/11 09/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201292.pdf
Descriptors Ciències de la salut -- Ensenyament
Disposició RESOLUCIÓ EMC/421/2017, de 28 de febrer, per la qual s`aprova l`adscripció de l`Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) com a institut universitari de recerca a la Universitat Pompeu Fabra.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7325 09/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=779823&type=01&language=ca_ES
Descriptors Convenis
Disposició Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Sociedad Española de Calidad Asistencial, en materia de calidad asistencial.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 58 09/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2552.pdf
Descriptors Convenis
Disposició RESOLUCIÓ SLT/417/2017, de 2 de març, per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració formalitzats pel Servei Català de la Salut (CatSalut) i ratificats pel seu Consell de Direcció al llarg del segon semestre de l`any 2016.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7325 09/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=779850&type=01&language=ca_ES
Descriptors Convenis
Disposició Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Ciudad de Melilla y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para el cribado del cáncer colorrectal en la Ciudad de Melilla.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 58 09/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2551.pdf
Descriptors Convenis
Disposició Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla, por el que se concede y canaliza una subvención para la realización de actividades de promoción de la donación de sangre de forma altruista.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 58 09/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2554.pdf
Descriptors Convenis
Disposició Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Acuerdo específico de colaboración entre el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, para la formación de alumnos del master en seguridad alimentaria.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 58 09/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2553.pdf
Descriptors Espanya -- Funcionaris i empleats
Disposició Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, lugar y hora de celebración de la primera fase del concurso del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 28 de octubre de 2016.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 58 09/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2531.pdf
Descriptors Espanya -- Funcionaris i empleats
Disposició Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 58 09/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2532.pdf
Descriptors Finances públiques
Disposició Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014 256-00017/11 Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris Pàg. 45
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 352/11 09/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201292.pdf
Descriptors Medi ambient
Disposició Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears 250-00887/11 Presentació: GP CUP-CC Pàg. 30
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 352/11 09/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201292.pdf
Descriptors Medicina preventiva
Disposició Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors als jutjats 250-00895/11 Presentació: GP C’s Pàg. 39
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 352/11 09/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201292.pdf
Descriptors Pressupostos autonòmics
Disposició Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 200-00019/11 Correcció d’errades de publicació (BOPC 351) Pàg. 11
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 352/11 09/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201292.pdf
Descriptors Productes fitosanitaris
Disposició Reglamento de Ejecución (UE) 2017/408 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo virus del mosaico del pepino, cepa atenuada VC1, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L63 09/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0091.01.SPA&toc=OJ:L:2017:063:TOC
Descriptors Productes fitosanitaris
Disposició Reglamento de Ejecución (UE) 2017/407 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa yodosulfurón con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L63 09/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0087.01.SPA&toc=OJ:L:2017:063:TOC
Descriptors Productes fitosanitaris
Disposició Reglamento de Ejecución (UE) 2017/406 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo virus del mosaico del pepino, cepa atenuada VX1, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L63 09/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0083.01.SPA&toc=OJ:L:2017:063:TOC
Descriptors Productes fitosanitaris
Disposició Reglamento de Ejecución (UE) 2017/409 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que se aprueba la sustancia básica peróxido de hidrógeno con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L63 09/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0095.01.SPA&toc=OJ:L:2017:063:TOC
Descriptors Protecció de dades
Disposició Orden SSI/196/2017, de 2 de marzo, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 58 09/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2555.pdf
Descriptors Residus
Disposició Resolució 495/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament de purins 250-00740/11 Adopció Pàg. 7
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 352/11 09/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201292.pdf
Descriptors Residus
Disposició Reglamento (UE) 2017/405 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del sulfoxaflor en determinados productos ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L63 09/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0071.01.SPA&toc=OJ:L:2017:063:TOC
Descriptors Seguretat alimentària
Disposició 2017/C 73/15 Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C73 09/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.073.01.0025.01.SPA&toc=OJ:C:2017:073:TOC
Descriptors Subvencions
Disposició RESOLUCIÓ SLT/418/2017, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a les subvencions atorgades pel Servei Català de la Salut (CatSalut) durant l`any 2016.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7325 09/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=779831&type=01&language=ca_ES
Descriptors Veterinària
Disposició Decisión de Ejecución (UE) 2017/417 de la Comisión, de 7 de marzo de 2017, por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2017) 1614] ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L63 09/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0177.01.SPA&toc=OJ:L:2017:063:TOC
Descriptors Veterinària
Disposició RESOLUCIÓ ARP/414/2017, de 3 de març, per la qual es declara oficialment la influença aviària a Catalunya.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7325 09/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=779805&type=01&language=ca_ES
Descriptors Veterinària
Disposició Reglamento de Ejecución (UE) 2017/410 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 184/2007 y (UE) n.o 104/2010 en lo que respecta al nombre del titular de la autorización de diformato de potasio ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L63 09/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0098.01.SPA&toc=OJ:L:2017:063:TOC

twitter facebook  slideshare


© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya


 

 

Retorna
Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat