Butlletí legislatiu: 14/03/2017

2017-03-14 09:19

Butlletí legislatiu

En el cas que al BOPC o al DOUE apareguin preguntes parlamentàries d'interès per a Salut es buidaran en 

butlletins separats i es publicaran al llarg del matí

 

Disposicions d'avui: 14/03/2017

 

Descriptors Assistència hospitalària
Disposició Resolució 513/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament del diagnòstic precoç de malalties greus Tram. 250-00521/11 Adopció Pàg. 3
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 356/11 14/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/202418.pdf
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ SLT/461/2017, de 21 de febrer, de cessament de la senyora Yolanda Alonso Gala com a responsable de Comptabilitat Pressupostària del Departament de Salut.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7328 14/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=780352&type=01&language=ca_ES
Descriptors Finances públiques
Disposició Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics Tram. 200-00020/11 Correcció d’errades de publicació (BOPC 322) Pàg. 18
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 356/11 14/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/202418.pdf
Descriptors Malalties cròniques
Disposició Resolució 512/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’avaluació mèdica dels malalts de síndromes de sensibilització central Tram. 250-00503/11 Adopció Pàg. 3
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 356/11 14/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/202418.pdf
Descriptors Normes UNE
Disposició Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de febrero de 2017.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 62 14/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2769.pdf
Descriptors Normes UNE
Disposició Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de febrero de 2017.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 62 14/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2772.pdf
Descriptors Normes UNE
Disposició Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de febrero de 2017 como normas españolas.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 62 14/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2771.pdf
Descriptors Normes UNE
Disposició Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de febrero de 2017.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 62 14/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2770.pdf
Descriptors Normes UNE
Disposició Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de febrero de 2017.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 62 14/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2773.pdf
Descriptors Productes fitosanitaris
Disposició Reglamento de Ejecución (UE) 2017/438 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa abamectina ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L067 14/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.067.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2017:067:TOC
Descriptors Salut pública
Disposició Resolució 514/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’alletament matern Tram. 250-00527/11 Adopció Pàg. 4
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 356/11 14/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/202418.pdf
Descriptors Subvencions
Disposició RESOLUCIÓ EMC/459/2017, de 6 de març, per la qual s`amplia el termini de resolució de la convocatòria de la Resolució EMC/1845/2016, d`11 de juliol, per la qual s`aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d`activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, i s`obren les convocatòries per a l`any 2016.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7328 14/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=780348&type=01&language=ca_ES
Descriptors Veterinària
Disposició Reglamento de Ejecución (UE) 2017/439 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, relativo a la autorización del sulfato de L-lisina producido por Escherichia coli como aditivo para piensos destinados a todas las especies animales ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L067 14/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.067.01.0070.01.SPA&toc=OJ:L:2017:067:TOC
Descriptors Veterinària
Disposició Reglamento de Ejecución (UE) 2017/440 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, relativo a la autorización del preparado de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) y Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, especies menores de aves de corral para engorde y especies menores de aves de corral criadas para puesta [titular de la autorización: Danisco (UK) Ltd, que actúa bajo el nombre de Danisco Animal Nutrition] ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L067 14/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.067.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2017:067:TOC

twitter facebook  slideshare


© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya


 

 

Retorna
Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat