Butlletí legislatiu: 17/03/2017

2017-03-17 09:11

Butlletí legislatiu

En el cas que al BOPC o al DOUE apareguin preguntes parlamentàries d'interès per a Salut es buidaran en 

butlletins separats i es publicaran al llarg del matí

 

Disposicions d'avui: 17/03/2017

 

Descriptors Administració pública
Disposició Proposta de reforma del Reglament del Parlament Tram.:211-00001/11 Iniciativa parlamentària conjunta Pàg. 19
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Assistència hospitalària
Disposició Control del compliment de la Resolució 253/XI, sobre l’adequació dels hospitals infantils Tram.: 290-00237/11 Informe relatiu al compliment de la Resolució Pàg. 68
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Assistència mèdica
Disposició Control del compliment de la Resolució 240/XI, sobre l’atenció als afectats per la talidomida Tram.: 290-00225/11 Informe relatiu al compliment de la Resolució pàg. 67
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Atenció primària
Disposició Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona Tram.: 250-00871/11 Tramesa a la Comissió Pàg. 26 Termini de presentació d’esmenes Pàg. 26
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Atenció primària
Disposició Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària Tram. 200-00018/11 Nomenament d’una relatora Pàg. 15
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Atenció primària
Disposició Control del compliment de la Resolució 236/XI, sobre el garantiment de l’atenció continuada al CAP Centre, de Lloret de Mar Tram.: 290-00221/11 Informe relatiu al compliment de la Resolució Pàg. 66
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Atenció primària
Disposició Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció nocturna al CAP de Vallirana Tram.: 250-00892/11 Tramesa a la Comissió Pàg. 32 Termini de presentació d’esmenes Pàg. 32
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia Tram.: 414-00001/11 Ratificació i Designació de membres Pàg. 134
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ SLT/522/2017, de 23 de febrer, de convocatòria per a l`assignació de les funcions d`un lloc vacant de cap de servei de l`Hospital Universitari Vall d`Hebron de Barcelona dependent de l`Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d`Hebron–01/17).
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7331 17/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=780684&type=01&language=ca_ES
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ SLT/521/2017, de 23 de febrer, de convocatòria per a l`assignació de les funcions d`un lloc vacant de cap de secció de l`Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona dependent de l`Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-HUGTiP–01/17).
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7331 17/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=780702&type=01&language=ca_ES
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ SLT/520/2017, de 23 de febrer, de convocatòria per a l`assignació de les funcions d`un lloc vacant de cap de secció de l`Hospital Universitari Vall d`Hebron de Barcelona dependent de l`Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d`Hebron–02/17).
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7331 17/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=780690&type=01&language=ca_ES
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ SLT/523/2017, de 3 de març, per la qual s`adjudiquen llocs vacants de cap de servei en les institucions hospitalàries dependents de l`Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-HUGTiP-01/15).
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7331 17/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=780784&type=01&language=ca_ES
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la Generalitat Tram.: 250-00890/11 Tramesa a la Comissió Pàg. 31 Termini de presentació d’esmenes Pàg. 31
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Convenis
Disposició Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, para la evaluación científico-técnica de convocatorias de ayudas a investigación en cáncer a desarrollar por la Subdivisión de Coordinación y Evaluación.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 65 17/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/17/pdfs/BOE-A-2017-2982.pdf
Descriptors Drogoaddicció
Disposició Control del compliment de la Resolució 105/XI, sobre la síndrome alcohòlica fetal Tram.: 290-00093/11 Informe relatiu al compliment de la Resolució Pàg. 61
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Finances públiques
Disposició 2017/C 84/09 Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C084 17/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.084.01.0045.01.SPA&toc=OJ:C:2017:084:TOC
Descriptors Finances públiques
Disposició 2017/C 84/15 Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2017
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C084 17/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.084.01.0073.01.SPA&toc=OJ:C:2017:084:TOC
Descriptors Finances públiques
Disposició 2017/C 84/32 Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C084 17/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.084.01.0153.01.SPA&toc=OJ:C:2017:084:TOC
Descriptors Finances públiques
Disposició 2017/C 84/08 Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2017
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C084 17/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.084.01.0040.01.SPA&toc=OJ:C:2017:084:TOC
Descriptors Finances públiques
Disposició 2017/C 84/11 Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2017
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C084 17/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.084.01.0053.01.SPA&toc=OJ:C:2017:084:TOC
Descriptors Finances públiques
Disposició 2017/C 84/29 Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C084 17/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.084.01.0138.01.SPA&toc=OJ:C:2017:084:TOC
Descriptors Finances públiques
Disposició Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics Tram.: 200-00020/11 Correcció d’errades de publicació (BOPC 322) Pàg.18
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Finances públiques
Disposició 2017/C 84/07 Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2017
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C084 17/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.084.01.0035.01.SPA&toc=OJ:C:2017:084:TOC
Descriptors Finances públiques
Disposició 2017/C 84/10 Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2017
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C084 17/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.084.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2017:084:TOC
Descriptors Finances públiques
Disposició 2017/C 84/25 Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2017
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C084 17/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.084.01.0120.01.SPA&toc=OJ:C:2017:084:TOC
Descriptors Finances públiques
Disposició 017/C 84/34 Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2017
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C084 17/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.084.01.0163.01.SPA&toc=OJ:C:2017:084:TOC
Descriptors Medicina preventiva
Disposició Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors als jutjats Tram.: 250-00895/11 Tramesa a la Comissió Pàg. 33 Termini de presentació d’esmenes Pàg. 33
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Personal sanitari
Disposició Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó Model Tram.: 250-00879/11 Tramesa a la Comissió Pàg. 28 Termini de presentació d’esmenes Pàg. 28
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Política sanitària
Disposició Control del compliment de la Resolució 314/XI, sobre l’elaboració d’un protocol sobre la contenció mecànica Tram.: 290-00289/11 Informe relatiu al compliment de la Resolució Pàg. 76
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Pressupostos autonòmics
Disposició Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 Tram.: 200-00019/11 Esmenes subsegüents al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries Pàg. 15
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Salut pública
Disposició Control del compliment de la Moció 98/XI, sobre la situació de la sanitat Tram.: 390-00098/11 Designació de la Comissió competent Pàg. 114
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Transport de malalts i ferits
Disposició Proposta de resolució sobre el tràmit sancionador per als vehicles d’emergències Tram.: 250-00894/11 Tramesa a la Comissió Pàg. 32 Termini de presentació d’esmenes Pàg. 33
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Urgències mèdiques, Serveis d`
Disposició Control del compliment de la Resolució 285/XI, sobre les actuacions per a un nou model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques Tram.: 290-00262/11 Informe relatiu al compliment de la Resolució Pàg. 74
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Urgències mèdiques, Serveis d`
Disposició Control del compliment de la Moció 97/XI, sobre el col·lapse dels serveis d’urgències Tram.: 390-00097/11 Designació de la Comissió competent Pàg. 114
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Urgències mèdiques, Serveis d`
Disposició Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona Tram.: 250-00873/11 Tramesa a la Comissió Pàg. 26 Termini de presentació d’esmenes Pàg.26
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf
Descriptors Urgències mèdiques, Serveis d`
Disposició Control del compliment de la Resolució 344/XI, sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell Tram.: 290-00318/11 Informe relatiu al compliment de la Resolució Pàg. 94
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 358/11 16/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203774.pdf

twitter facebook  slideshare


© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya


 

 

Retorna
Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat