Butlletí legislatiu: 20/03/2017

2017-03-20 09:16

Butlletí legislatiu

En el cas que al BOPC o al DOUE apareguin preguntes parlamentàries d'interès per a Salut es buidaran en 

butlletins separats i es publicaran al llarg del matí

 

Disposicions d'avui: 20/03/2017

 

Descriptors Administració pública
Disposició Propostes de resolució sobre la contractació pública, i sobre la contractació administrativa. 250-00828/11, 250-00829/11, 250-00830/11, 250-00831/11 Esmenes presentades Pàg. 25-26
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 361/11 20/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/204077.pdf
Descriptors Administració pública
Disposició CORRECCIÓ D`ERRADA a la Correcció d`errades a la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè (DOGC núm. 7314, de 22.2.2017), publicada al DOGC núm. 7329, de 15.3.2017.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7332 20/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=780913&type=01&language=ca_ES
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ SLT/534/2017, de 8 de març, per la qual es convoca concurs restringit de trasllat per a la provisió de places bàsiques de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFIC-MVP-2017), diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-MVP-2017) i tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d`infermeria (TCAI-MVP-2017), integrat a l`Institut Català de la Salut des del Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7332 20/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=780913&type=01&language=ca_ES
Descriptors Ciències de la Salut -- Ensenyament
Disposició Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Salud.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 67 20/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/20/pdfs/BOE-A-2017-3043.pdf
Descriptors Ciències de la Salut -- Ensenyament
Disposició Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Envejecimiento Activo y Salud.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 67 20/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/20/pdfs/BOE-A-2017-3042.pdf
Descriptors Ciències de la Salut -- Ensenyament
Disposició Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Óptica para Aplicaciones Biomédicas.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 67 20/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/20/pdfs/BOE-A-2017-3038.pdf
Descriptors Ciències de la Salut -- Ensenyament
Disposició Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Nutrición y Alimentación.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 67 20/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/20/pdfs/BOE-A-2017-3044.pdf
Descriptors Espanya -- Funcionaris i empleats
Disposició Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo fuera de convenio, en la categoría de Médico de Sanidad Marítima en el Instituto Social de la Marina, convocado por Resolución de 30 de enero de 2017.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 66 18/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-3008.pdf
Descriptors Medicina esportiva
Disposició Resolución de 9 de marzo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 66 18/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-2986.pdf
Descriptors Política sanitària
Disposició Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària 200-00018/11 Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades pels grups parlamentaris Pàg.20 Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades per tots els grups parlamentaris Pàg. 21 Acord de la Comissió sobre les audiències proposades Pàg. 21 Acord de la Comissió sobre la nova audiència proposada Pàg. 22 Acord de la Comissió sobre les audiències proposades Pàg. 22 Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts Pàg. 23 Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts Pàg. 23 Termini de presentació d’esmenes a l’articulat Pàg. 24
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 361/11 20/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/204077.pdf
Descriptors Salut mental
Disposició Interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista 300-00147/11 Presentació: GP Cs Pàg. 35
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 361/11 20/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/204077.pdf
Descriptors Seguretat alimentària
Disposició Reglamento de Ejecución (UE) 2017/475 de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, por el que se fija el coeficiente de asignación aplicable a las cantidades a las que se refieren las solicitudes de certificados de importación presentadas entre el 1 y el 7 de marzo de 2017 y por el que se determinan las cantidades que se añadirán a la cantidad fijada para el subperíodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017 en el marco de los contingentes arancelarios abiertos por el Reglamento (CE) n.o 1385/2007 en el sector de la carne de aves de corral
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L073 18/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.073.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2017:073:TOC
Descriptors Seguretat alimentària
Disposició Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 66 18/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-2991.pdf
Descriptors Seguretat alimentària
Disposició Reglamento de Ejecución (UE) 2017/474 de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, por el que se fija el coeficiente de asignación aplicable a las cantidades a las que se refieren las solicitudes de certificados de importación presentadas entre el 1 y el 7 de marzo de 2017 en el marco de los contingentes arancelarios abiertos por el Reglamento (CE) n.o 533/2007 en el sector de la carne de aves de corral
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L073 18/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.073.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2017:073:TOC

twitter facebook  slideshare


© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya


 

Retorna
Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat