Butlletí legislatiu: 22/03/2017

2017-03-22 09:47

Butlletí legislatiu

En el cas que al BOPC o al DOUE apareguin preguntes parlamentàries d'interès per a Salut es buidaran en 

butlletins separats i es publicaran al llarg del matí

 

Disposicions d'avui: 22/03/2017

 

Descriptors Institut Català de la Salut (Catalunya)
Disposició RESOLUCIÓ INT/569/2017, de 15 de febrer, per la qual es dona publicitat a la segona pròrroga de l`encàrrec de gestió entre l`Institut de Seguretat Pública de Catalunya i l`Institut Català de la Salut.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7334 22/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=781332&type=01&language=ca_ES
Descriptors Saut pública
Disposició Ley 3/2017, de 1 de marzo, de modificación de la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura, y de la Ley 4/1997, de 10 de abril, de medidas de prevención y control de la venta y publicidad de bebidas alcohólicas para menores de edad.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 69 22/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/22/pdfs/BOE-A-2017-3068.pdf

twitter facebook  slideshare


© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya


 

Retorna
Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat