Butlletí legislatiu: 23/03/2017

2017-03-23 09:45

Butlletí legislatiu

En el cas que al BOPC o al DOUE apareguin preguntes parlamentàries d'interès per a Salut es buidaran en 

butlletins separats i es publicaran al llarg del matí

 

Disposicions d'avui: 23/03/2017

 

Descriptors Administració pública
Disposició RECURS D`INCONSTITUCIONALITAT núm. 2256-2016, interposat pel president del Govern respecte de l`article 19.6 de la Llei del Parlament de Catalunya 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l`activitat administrativa de l`Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d`impuls a l`activitat econòmica (sentència).
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7335 23/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=781419&type=01&language=ca_ES
Descriptors Centres sanitaris -- Administració
Disposició RESOLUCIÓ SLT/557/2017, de 14 de febrer, per la qual es fa públic un encàrrec de gestió entre l`Institut Català d`Oncologia i el Centre d`Iniciatives per a la Reinserció per al subministrament de llenceria per a tots el centres de l`Institut Català d`Oncologia.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7335 23/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=781422&type=01&language=ca_ES
Descriptors Espanya -- Funcionaris i empleats
Disposició Resolución de 6 de febrero de 2017, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Instituto Catalán de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 70 23/03/2017
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/23/pdfs/BOE-A-2017-3098.pdf
Descriptors Finances públiques
Disposició 2017/C 91/01 Dictamen n.o 1/2017 (con arreglo al artículo 322 del TFUE) sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo, y los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1305/2013, (UE) n.o 1306/2013, (UE) n.o 1307/2013, (UE) n.o 1308/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) n.o 283/2014 y (UE) n.o 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Decisión 541/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. — Revisión del «Reglamento Financiero»: Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo ( DO L 298 de 26.10.2012, p. 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C91 23/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:091:TOC
Descriptors Productes fitosanitaris
Disposició ANUNCI d`informació pública sobre la sol·licitud de revisió periòdica de l`autorització ambiental de l`activitat química industrial per a la fabricació de productes fitosanitaris i biocides, promoguda per l`empresa Industrial Química Key, SA, al terme municipal de Tàrrega (exp. L1RP150014).
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7335 23/03/2017
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=781388&type=01&language=ca_ES
Descriptors Seguretat alimentària
Disposició 2017/C 90/10 Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C90 23/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.090.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2017:090:TOC
Descriptors Substàncies perilloses
Disposició Reglamento (UE) 2017/542 de la Comisión, de 22 de marzo de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, mediante la inclusión de un anexo sobre información armonizada relativa a la respuesta sanitaria en caso de urgencia ( 1 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L78 23/03/2017
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.078.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:078:TOC

twitter facebook  slideshare


© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya


 

Retorna
Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat