Preguntes parlamentàries BOPC: 10/03/2017

2017-03-10 12:18

Preguntes parlamentàries del BOPC

 

Disposicions d'avui: 10/03/2017

 

Descriptors Catalunya. Departament de Salut
Disposició Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de convocar la reunió entre la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el conseller de Salut del 2 de març de 2017 i sobre els temes que es van tractar a la reunió 314-08268/11 314-08269/11 Formulacions: Jorge Soler González, del GP C’s Pàg. 104
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Centres sanitaris -- Administració
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de la responsabilitat en cas d’incidents greus als centres d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell) per manca de professionals 314-08232/11 Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC Pàg. 85
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Drogoaddicció
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents que inhalen cola a Barcelona 314-07291/11 Resposta del Govern Pàg. 29
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Drogoaddicció
Disposició Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carretera causats per l’alcoholèmia i pel consum de drogues el 2015 i el 2016 314-08201/11 314-08202/11 Formulacions: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s Pàg. 68
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Investigació
Disposició Diverses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el cost, balanç i la participació econòmica de les universitats que apareixen en una publicació de la revista Nature relativa a la recerca a Catalunya. Respostes del Govern Pàg. 40-1
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Investigació
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’arribada a algun acord amb el Govern d’Espanya o altres administracions en matèria d’innovació 314-08249/11 Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s Pàg. 94
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Llistes d`espera
Disposició Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d’espera en l’àmbit sanitari 310-00190/11 Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC Pàg. 52
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Llistes d`espera
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va oferir al conseller de Salut d’afegir-se al Portal de la transparència sanitària per a millorar les llistes d’espera 314-08273/11 Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s Pàg. 106
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Personal sanitari
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport i l’atenció als treballadors sanitaris sobresaturats per les retallades del Departament de Salut 314-08236/11 Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC Pàg. 87
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Personal sanitari
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar la dotació de professionals sanitaris dels centres d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell) 314-08231/11 Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC Pàg. 85
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Personal sanitari
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la penalització dels professionals si es retarda l’atenció dels pacients dels centres d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell) 314-08233/11 Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC Pàg. 86
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Política sanitària
Disposició Diverses pregunta al Govern a respondre per escrit sobre: la possible entrada en un pacte d’estat per al sistema nacional de salut oferta per la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat al conseller de Salut, sobre les paraules del conseller de Salut en la reunió amb la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 2 de març de 2017 relatives a la defensa i les negociacions amb els catalans, i sobre el fet que en un context de retallades sanitàries i de dèficit de finançament de la sanitat no s’aprofiti qualsevol oportunitat per a millorar el sistema sanitari. 314-08270/11 314-08271/11 314-08272/11 Formulacions: Jorge Soler González, del GP C’s Pàg. 105-6
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Seguretat alimentària
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alertes de l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb relació a la comercialització de la fulla seca d’estèvia 314-08219/11 Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb una altra diputada del GP CUP-CC Pàg. 77
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Serveis socials
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents que inhalen cola a Barcelona i que estan sota la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 314-07292/11 Resposta del Govern Pàg. 29
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Serveis socials
Disposició Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’educadors socials que treballen amb els infants i adolescents que inhalen cola a Barcelona, i sobre el nombre d’infants i adolescents que han deixat d’inhalar cola gràcies a les mesures adoptades el 2016 314-07293/11 314-07294/11 Respostes del Govern Pàg. 29
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf
Descriptors Urgències mèdiques, Serveis d`
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de l’ús del Servei d’Emergències Mèdiques per a cobrir les assistències urgents als centres d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell) 314-08234/11 Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC Pàg. 86
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 353/11 10/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/201380.pdf

twitter facebook  slideshare


© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya


 

Retorna
Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat