Preguntes parlamentàries BOPC: 17/03/2017

2017-03-17 12:57

Preguntes parlamentàries del BOPC

 

Disposicions d'avui: 17/03/2017

 

Descriptors Assistència hospitalària
Disposició Diverses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats pel brot de gastroenteritis de l’Escola Avenç, de Sant Cugat del Vallès i les actuacions dutes a terme Tram.: 314-08321/11, 314-08322/11 Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 60
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Atenció primària
Disposició Diverses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives de l’atenció primària per a fer front a l’increment d’al·lèrgies i les actuacions previstes Tram.: 314-08319/11 Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC Pàgs. 59 -60
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Atenció sociosanitària
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la Comissió de Seguiment de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència el 2016 i 2017. Tram.: 314-08278/11, 314-08279/11. Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC Pàg. 40
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Centres sanitaris -- Administració
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències en el model organitzatiu i de gestió entre les propostes dels consorcis sanitaris de Lleida i de les Terres de l’Ebre Tram.: 314-08316/11 Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP Pàg. 57
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Centres sanitaris -- Administració
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a crear el Consorci Sanitari de les Terres de l’Ebre; sobre l’efecte de la seva creació i de l’assignació dels recursos que el Servei Català de la Salut destina a aquesta regió sanitària; sobre el personal i les condicions laborals; sobre les entitats que s’integraran a aquest Consorci; si la creació del Consorci comportarà l’ús de les infraestructures i els serveis públics de salut per a activitats i serveis privats. Tram: 314-08313/11, 314-08314/11, 314-08315/11, 314-08317/11, 314-08318/11. Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP Pàgs. 56-59
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Centres sanitaris -- Projectes i construcció
Disposició Diverses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista per a desenvolupar la fase 2 de les reformes de l’Hospital de Bellvitge i els terminis. Tram.: 314-06825/11, 314-06826/11 Resposta del Govern Pàg.11
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Llistes d`espera
Disposició Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va oferir al conseller de salut d’afegir-se al Portal de la transparència sanitària per a millorar les llistes d’espera Tram.: 311-00692/11 Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs Pàg. 36
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Llistes d`espera
Disposició Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va oferir al conseller de salut d’afegir-se al Portal de la transparència sanitària per a millorar les llistes d’espera Tram.: 311-00692/11 Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs Pàg. 36
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Política sanitària
Disposició Diverses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la fixació de l’activitat i la contraprestació econòmica del sector concertat de la salut per al 2016; sobre el pagament dels imports que es deuen al sector concertat de la salut; sobre l’import pendent de pagament al sector concertat de la salut Tram.: 314-07309/11, 314-07310/11, 314-07311/11 Resposta del Govern Pàg. 12
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Política sanitària
Disposició Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les paraules del conseller de Salut en la reunió amb la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 2 de març de 2017 relatives a la defensa i les negociacions amb els catalans Tram.: 311-00690/11 Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs Pàg. 35
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Política sanitària
Disposició Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible entrada en un pacte d’estat per al sistema nacional de salut oferta per la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat al conseller de Salut Tram.: 311-00689/11 Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs Pàg.35
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Política sanitària
Disposició Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que en un context de retallades sanitàries i de dèficit de finançament de la sanitat no s’aprofiti qualsevol oportunitat per a millorar el sistema sanitari Tram.: 311-00691/11 Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs Pàg. 36
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf
Descriptors Urgències mèdiques, Serveis d`
Disposició Diverses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el servei de trucades d’urgència 112 en situacions d’emergència: sobre el personal; temps mitjà d’espera en el telèfon; el dimensionament de cada sala d’operació del servei; l’existència del pla de formació per al personal; els protocols d’actuació per a la gestió de l’estrès i la càrrega mental del personal; el criteri aplicat en l’expedient de licitació 112/2017/01-01; escrit sobre la freqüència d’actualització dels suports informàtics de localització i georeferenciació del servei; millora el nivell tècnic i tecnològic del servei; l’actualització de la informació de les carreteres; localització de trucades; sobre la freqüència d’actualització de les dades de titulars de telèfon; programa de formació i conscienciació per als ciutadans; protocol de revisió i eficàcia de les locucions traduïdes. Tram.: 314-07508/11, 314-07509/11, 314-07510/11, 314-07511/11, 314-07512/11, 314-07513/11, 314-07514/11, 314-07515/11, 314-07516/11, 314-07517/11, 314-07518/11, 314-07519/11, 314-07521/11, 314-07522/11; 314-07523/11; 314-07524/11; 314-07525/11; 314-07526/11 Resposta del Govern 14 -25
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 359/11 17/03/2017
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/203325.pdf

twitter facebook  slideshare


© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya


 

Retorna
Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat